Наредба № 39 от 23 април 2015 г.

за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 40 от 15.05.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаването, признаването, поддържането, изменението, ограничаването, спирането и отнемането на свидетелства за правоспособност и свързаните с тях квалификации или удостоверения и сертификати, условията за тяхната валидност, както и правата и отговорностите, произтичащи от тях;
2. издаването, презаверяването, потвърждаването и подновяването на:
а) медицинско свидетелство, изисквано за упражняване на правата по пилотски лиценз или на правата на обучаем пилот;
б) медицинската годност на кабинния екипаж;
3. издаването на удостоверения на упълномощени преглеждащи лекари и на авиомедицинските центрове;
4. издаване на атестация на кабинен екипаж и условията за тяхната валидност, както и правата и отговорностите на притежателите им;
5. издаване, поддържане, изменение, ограничаване, спиране и отнемане на сертификат за одобрени организации за обучение (АТО) и контрола върху тях;
6. сертифицирането и одобрението на летателни тренажори и организациите, които
експлоатират и използват такива тренажори.
Чл. 2. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е компетентният орган съгласно чл. 11б, параграф 1 от Регламент (ЕC) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и правилата за неговото прилагане (ОВ, L 311 от 2011 г.) (Регламент (ЕС) № 1178/2011), и има следните правомощия:
1. издава свидетелства за правоспособност и свидетелства за медицинска годност за пилоти, ако лицата са насочени от упълномощения преглеждащ лекар (АМЕ) или авиомедицинския център (АеМС) при условията и по реда на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
2. извършва предвидените в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение на националните свидетелства за правоспособност за пилоти при условията и по реда на регламента;
3. извършва предвидените в чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение на националните свидетелства за медицинска годност за пилоти при условията и по реда на регламента;
4. извършва предвидените в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение на свидетелствата за правоспособност за бордни инженери при условията и по реда на регламента;
5. извършва предвидените в чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение на свидетелства за правоспособност или квалификациите за клас и тип, съдържащи се в съответното свидетелство за правоспособност, издадени от трети държави при условията и по реда на регламента;
6. признава обучение, започнало преди влизането в сила на Част-FCL, при условията и по реда на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
7. признава знания, опит и умения, придобити в рамките на военна служба, при условията и по реда на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
8. сертифицира организации за обучение при условията и по реда на чл. 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
9. квалифицира летателни тренажори при условията и по реда на чл. 10б от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
10. издава удостоверение на авиомедицински центрове при условията и по реда на чл. 10в от Регламент (ЕС) № 1178/2011, оценява медицинската годност на кабинния екипаж при условията и по реда на чл. 11 от Регламент (ЕС) № 1178/2011, когато е налице насочване от упълномощения преглеждащ лекар (АМЕ), авиомедицински център (АеМС) или от лекар специалист по трудова медицина (ОНМР);
11. издава атестация на кабинен екипаж при условията и по реда на чл. 11а от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
12. осигурява и поддържа подходящо квалифициран и надлежно обучен персонал, който
отговаря на изискванията и има правата, посочени в чл. 11б, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;
13. води отчетност съгласно чл. ARA.GEN.220 от Приложение VІ от Регламент (ЕС) № 1178/2011, като поддържа регистър на свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал;
14. поддържа на интернет страницата си актуална информация относно лицензирането и обучението на авиационния персонал;
15. прилага изискванията на Приложение VI (Част-ARA) от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и приложимите "Приемливи средства за съответствие";
16. изготвя и публикува на сайта си Наръчник на проверяващия;
17. изготвя Наръчник на инспектора по лицензиране на авиационния персонал.

Глава втора
ЧАСТ-FCL

Чл. 3. Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава следните видове свидетелства за правоспособност:
1. свидетелство за правоспособност за леки въздухоплавателни средства за самолети (LAPL(А), за хеликоптери (LAPL(H), за планери (LAPL(S) и за балони (LAPL(B);
2. свидетелство за правоспособност на любител пилот на самолет (PPL(A), на вертолет (PPL(Н), на планер (SPL), на дирижабли (PPL(AS) и на балони (BPL);
3. свидетелство за правоспособност на професионален пилот на самолет (CPL(A), на вертолет (CPL(Н) и на дирижабли (CPL(As);
4. свидетелство за правоспособност на пилот в многопилотен екипаж (самолет) – (MPL (A);
5. свидетелство за правоспособност на транспортен пилот на самолет (ATPL(A) и на вертолет (ATPL(Н).
Чл. 4. (1) Кандидатите и притежателите на свидетелство за правоспособност или атестация подават в ГД "ГВА" заявление:
1. за първоначално издаване на свидетелство за правоспособност или атестация;
2. за преобразуване на валидно свидетелство за правоспособност или атестация;
3. за промяна на компетентен орган на друга държава членка с ГД "ГВА";
4. за вписване или потвърждаване валидността на квалификационен клас и/или тип и/или на езикова компетентност;
5. за преиздаване на валидно свидетелство за правоспособност или атестация при липса на място за нови вписвания;
6. за преиздаване на валидно свидетелство за правоспособност или атестация при смяна на имената, гражданството или адреса на притежателя;
7. за преиздаване при смяна на образците на свидетелствата;
8. за преиздаване, когато свидетелството е повредено, унищожено, загубено или откраднато;
9. за определяне на проверяващ;
10. за признаване на свидетелства за правоспособност, издадени от трети държави.
(2) Нередовните заявления не се разглеждат, а кандидатите се уведомяват за несъответствията в срок до седем работни дни след подаване на заявлението.
(3) На кандидатите се дава 10-дневен срок от съобщаването да отстранят допуснатите несъответствия.
(4) В срок до 30 дни след подаване на заявлението по ал. 1, т. 1 – 8 и след проверка на документите, ако същите отговарят на изискванията съгласно чл. ARA.GEN.315 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и тази наредба, главният директор на ГД "ГВА" или упълномощено от него лице издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал.
(5) В случаите по ал. 1, т. 9 след разглеждане и одобряване на заявлението на кандидата главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице уведомява кандидата и определения проверяващ.
(6) В случаите по ал. 1, т. 10 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава разрешение по чл. 34, ал. 2 ЗГВ след разглеждане и одобряване от главния директор на ГД "ГВА" или от оправомощено от него лице на заявлението и представените доказателства за съответствие с изискванията на т. А от Приложение III на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 5. (1) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице със заповед ограничава, спира действието или отнема свидетелството за правоспособност, квалификацията или атестацията съгласно чл. FCL.070, чл. CC.CCA.110, чл. ARA.GEN.355, чл. ARA.FCL.250 и чл. ARA.CC.105 от Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Лицето, спрямо чието свидетелство за правоспособност или квалификация или атестацията са предприети действията по ал. 1, е длъжно незабавно да върне свидетелството или атестацията в ГД "ГВА".
(3) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.
Чл. 6. (1) Всеки притежател на свидетелство за правоспособност в съответствие с чл. ARA.FCL.250, буква "б" от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 или атестация може да се откаже от правата, произтичащи от съответното свидетелство, и да го върне в ГД "ГВА".
(2) След връщане на свидетелството за правоспособност или атестацията прекратяването на действието им се отразява от определено от главния директор на ГД "ГВА" лице в регистъра по чл. 2, т. 13.
(3) Лицето по ал. 1 може да кандидатства за получаване на свидетелство за правоспособност на пилот или атестация по реда на чл. 4.
Чл. 7. Български граждани, които придобият свидетелство за правоспособност, получават експертно ниво (ниво 6) на български език без полагане на изпит.
Чл. 8. (1) Оценката на езиковата компетентност и използването на английски език се извършва съгласно чл. FCL.055 от Приложение I на Регламент (ЕС) №1178/2011 и АМС1 FCL.055 от Решение № 2011/016/R на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) в одобрен изпитен езиков център или по време на летателни проверки от одобрен от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, проверяващ съгласно чл. 16.
(2) Изпитният център, оценяващ езиковата компетентност по ал. 1, трябва да е одобрен от главния директор на ГД "ГВА" или от оправомощено от него лице, или от държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 9. Оценката на езиковата компетентност се извършва съгласно метода, определен в чл. FCL.055 и Допълнение 2 към Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 10. (1) Всички изпити за проверка на теоретичните познания за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификации се провеждат в ГД "ГВА" при условията и по реда на чл. FCL.025 и чл. ARA.FCL.300 от Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Продължителността на всяка изпитна сесия е 10 работни дни.
(3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице назначава със заповед квестори за провеждане на теоретичните изпити. Квесторите са независими от кандидатите и от всякакви организации за обучение по Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(4) Кандидатът за явяване на теоретичен изпит подава заявление и заплаща държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18 от 2001 г., бр. 47 от 2001 г., бр. 62 от 2001 г.; доп., бр. 104 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.; изм., бр. 68 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 78 от 2008 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2011 г.; изм., бр. 67 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2014 г.).
(5) След всеки проведен изпит ГД "ГВА" изготвя протокол за изпитния резултат.
(6) След успешно полагане на всички изпити, предвидени в Регламент (ЕС) № 1178/2011, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава свидетелство на кандидата.
Чл. 11. Всеки обучаем е длъжен да уведоми ГД "ГВА" за смяна на одобрената организация за обучение, независимо от причината, преди продължаване на обучението.
Чл. 12. Използването на синтетично средство за обучение при изпълнение на проверки за издаване на свидетелство за правоспособност, за вписване, потвърждаване на валидността и възстановяване на квалификационни класове към тях, както и за тренировка и обучение на летателен състав, подлежи на одобрение от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице съгласно т. 1ж от Приложение III от Регламент (ЕО) № 216/2008.
Чл. 13. (1) За издаване на одобрение за ползване на синтетично средство за обучение в ГД "ГВА" се подава заявление, придружено със сертификата на синтетичното средство за обучение и спецификацията към него. Заявителят може да е физическо лице или юридическо лице.
(2) В срок до седем работни дни от подаване на заявлението по ал. 1 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя инспектор за извършване на проверка по заявлението.
(3) Инспекторът по ал. 2 след извършване на проверката изготвя писмен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, съдържащ една от следните препоръки:
1. да бъде издадено одобрение за ползване на синтетично средство за обучение;
2. да се откаже на заявителя издаването на одобрение за ползване на синтетично средство за обучение.
(4) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице одобрява или отказва да издаде одобрение за ползване въз основа на препоръките, направени в доклада по ал. 3.
(5) Одобрението е индивидуално за всеки заявител.
(6) Одобрението се издава за неопределен срок и е валидно, ако сертификатът на синтетичното средство за обучение или спецификацията към него не бъдат изменени, временно прекратени или отменени от компетентния орган, който ги е издал.
Чл. 14. (1) Пилотите записват достоверни данни за всички изпълнени полети във форма и по начин, установени в FCL.050 от Приложение № I от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и АМС1 FCL.050 от Решение № 2011/016/R на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA).
(2) Кабинният екипаж предоставя достоверни данни за всички изпълнени полети пред ГД "ГВА" при поискване.
Чл. 15. (1) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя със заповед инспектори от ГД "ГВА" и старши проверяващи, които да провеждат от името на ГД "ГВА" практическите и летателните проверки на проверяващите, предвидени в Подчаст К на Приложение I от Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Заповедите по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на ГД "ГВА".
(3) В случаите, когато няма определен инспектор или старши проверяващ по ал. 1 или при обективна невъзможност на определено по ал. 1 лице да извърши заявена проверка, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя проверяващ за конкретния случай, като издава заповед.
Чл. 16. (1) Всеки проверяващ има право да провежда от името на ГД "ГВА" оценка на езиковата компетентност, при условие че:
1. е демонстрирал владеене на езика най-малко на оперативно ниво в съответствие с Допълнение 2 към чл. FCL.055 и АМС2 FCL.055 към Регламент (ЕС) № 1178/2011;
2. е преминал стандартизационен курс за оценка на езиковата компетентност, организиран от ГД "ГВА" или от ATO по одобрена от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице програма, за последните три години.
(2) Проверяващият по ал. 1 има право да оценява езиковата компетентност до нивото, което самият той е придобил.
Чл. 17. (1) Всеки проверяващ извършва летателна проверка и/или оценка на езиковата компетентност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и в съответствие с процедурите, описани в Наръчника на проверяващия.
(2) Всеки проверяващ след проведена проверка, но не по-късно от 15 дни след извършване на проверката, изпраща в ГД "ГВА" отчетна форма на проверяващия.
Чл. 18. Одобрението от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице на проверяващ, одобрен от друга администрация на държава членка, е съгласно процедурата, описана в Документ за различията в изискванията на компетентните органи към проверяващите ("Examiner Differences Document"), публикуван на сайта на ЕАSA.
Чл. 19. (1) Кандидатът може да оспори резултат от теоретичен или практически изпит, като подаде жалба до главния директор на ГД "ГВА" с искане за повторна оценка или смяна на проверяващия.
(2) Жалбата по ал. 1 се подава в срок до седем дни от датата на обявяването на резултатите от теоретичния или практическия изпит.
(3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя инспектор, който да разгледа жалбата и ако тя е основателна, да предложи повторно провеждане на изпита.
(4) Главният директор на ГД "ГВА" се произнася по жалбата в срок до 30 работни дни от датата на подаване на жалбата.

Глава трета
ЧАСТ-MED

Чл. 20. (1) В ГД "ГВА" е създаден Авиомедицински сектор (Aeromedical section – AMS). В него участват лекари – медицински оценители, които притежават квалификация и правоспособност за упражняване на медицинска професия и разполагат с професионален медицински опит след дипломирането най-малко 5 години, имат специални познания и опит в областта на авиационната медицина (АМ) и са преминали специално обучение по авиационна медицина и авиомедицинско сертифициране.
(2) Авиомедицинският сектор дава задължителни становища по въпросите на авиационната медицина, по повод издаването, подновяването, преиздаването и отказа за издаване на медицински свидетелства или заключения въз основа на медицински доклади, изготвени от АеМС, АМЕ и OHMP, отнасящи се до авиационен персонал.
(3) Авиомедицинският сектор изготвя процедури, касаещи медицинското сертифициране на авиационния персонал; одобрява програма за обучение на АМЕ; участва в издаване на удостоверение на АМЕ и АеМС; следи за: водене на отчетност и съхранение на медицински документи; спазване на медицинска конфиденциалност; обжалване на медицинска оценка; системата за управление на качеството (СУК).
(4) Авиомедицинският сектор:
1. разглежда заявленията на кандидатите за АеМС и АМЕ и предлага на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице кандидатите да бъдат одобрени за АеМС и АМЕ или да им бъде отказано одобрение;
2. одобрява учебните програми на организациите, обучаващи АМЕ в Република България;
3. изготвя доклади за броя и разположението на АМЕ в Република България;
4. дава становище при оценка извън стандарта съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011, както и при обжалване на медицинската годност, след консултации с републикански консултанти по медицински специалности;
5. разглежда уведомленията за проведени опреснителни курсове по авиационна медицина;
6. разглежда докладите и оценките, изпращани от АеМС, АМЕ и OHMP;
7. дава методични указания на АеМС, АМЕ, OHMP при необходимост;
8. налага и отменя ограниченията в медицинските свидетелства и заключения;
9. води регистър със съпътстващата го документация за одобрение и обучение на специалистите от АеМС и АМЕ.
(5) Главният директор на ГД "ГВА" определя един от лекарите за ръководител на AMS и длъжностните лица, които имат достъп до медицинските данни в AMS.
Чл. 21. (1) Главният директор на ГД "ГВА" определя един от медицинските оценители, който е част от АМS, като отговорно лице за въвеждането на мерки за гарантиране поверителността на докладите и електронно съхраняваната информация по медицинските въпроси на авиационния персонал.
(2) Кандидатът и личният му лекар имат право на достъп до медицинските документи след подаване на заявление до главния директор на ГД "ГВА", което се разглежда и одобрява в тридневен срок от постъпването.
(3) При необходимост по решение на ръководителя на AMS част от медицинската информация за даден заявител може да бъде предоставена на трети лица след изрично писмено съгласие на кандидата.
Чл. 22. (1) Авиомедицинският сектор се произнася по издаването, подновяването, презаверяването на медицинските свидетелства и заключения от АеМС, АМЕ и ОНМР, когато е сезиран за това.
(2) Кандидатите за и притежателите на свидетелство за правоспособност за професионален пилот на самолет и хеликоптер (CPL (A)/CPL(H), пилот в многопилотен екипаж (MPL) и транспортен пилот на самолет и хеликоптер (ATPL(A)/ATPL(H) трябва да притежават медицинско свидетелство Клас 1.
(3) Кандидатите за и притежателите на свидетелство за правоспособност за SPL или BPL, които участват в търговски полети с планери и/или балони, трябва да притежават най-малко медицинско свидетелство Клас 2.
(4) Кандидатите за и притежателите на свидетелство за правоспособност за любител пилот на самолет и хеликоптер (PPL(A)/ PPL(H), пилот на планер (SPL) и пилот на балон (BPL) трябва да притежават най-малко медицинско свидетелство Клас 2.
(5) Заявителите и притежателите на свидетелство за правоспособност за пилот на леки въздухоплавателни средства (LAPL) трябва да притежават най-малко медицинско свидетелство за
LAPL.
(6) Заявителят и притежателят на атестация за кабинен екипаж (С/С) трябва да притежава медицинско заключение за С/С.
Чл. 23. (1) Заявление за медицинско свидетелство или заключение се подава съгласно чл. MED.B.005 от Приложение ІV от Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) При явяване на медицински преглед заявителят представя лична карта, лична амбулаторна карта, последното медицинско свидетелство или заключение и други документи, касаещи медицинската му история и здравния му статус.
(3) Заявителите за медицинско свидетелство или заключение не трябва да имат вродени или придобити заболявания, активни, латентни, остри или хронични заболявания, рани, травми и усложнения от операции, странични ефекти от приемане на медикаменти.
(4) Заявителите за медицински Клас 1 и 2 се явяват на преглед съгласно процедурите, изготвени от AMS.
(5) Заявителите за LAPL се оценяват въз основа на най-добрата медицинска практика. Специално внимание се отделя на медицинската история на заявителя. Първоначалната оценка и всички последващи оценки включват най-малко: клиничен преглед, измерване на кръвно налягане R/R, изследване на урина, зрение и слух.
(6) Първоначалната авиомедицинска оценка на кабинен екипаж С/С включва най-малко оценка на медицинската история, клиничен медицински преглед, включващ следните системи: сърдечносъдова, дихателна, мускулно-скелетна, зрение, цветово възприятие, УНГ. За целите на първоначалната и следващите медицински оценки на С/С авиомедицинската оценка може да включва допълнителни медицински прегледи, тестове или обследвания.
(7) Всяка следваща авиомедицинска оценка на С/С включва оценка на медицинската история и клиничен преглед. След приключването й С/С получава медицинско заключение, което предоставя на авиационния оператор.
Чл. 24. (1) Медицинското свидетелство се издава, презаверява и подновява след приключване на изискваните медицински прегледи и оценки.
(2) Първоначално медицинско свидетелство Клас 1 се издава от АеМС.
(3) Първоначално медицинско свидетелство Клас 2 се издава от АеМС или АМЕ.
(4) Първоначално медицинско свидетелство за LAPL са издава от АеМС или АМЕ.
(5) Медицински свидетелства Клас 1, Клас 2 и LAPL се презаверяват или подновяват от АеМС или АМЕ.
(6) Първоначално медицинско заключение за С/С и заключение за презаверяване и подновяване се издават от АеМС, АМЕ и ОНМР.
(7) АеМС, АМЕ и ОНМР издават, презаверяват или подновяват медицински свидетелства и заключения, след като заявителят е представил пълна медицинска история, резултати от медицински прегледи и изследвания и му е извършена авиомедицинска оценка.
(8) Авиомедицинският сектор, АеМС, АМЕ и ОНМР по преценка могат да поискат от заявителя да се подложи на допълнителни медицински прегледи, преди да издадат, презаверят или подновят медицинското свидетелство или заключение.
(9) Авиомедицинският сектор може да издаде или преиздаде медицинско свидетелство, когато случаят е насочен от ОНМР, АМЕ или АеМС или е установил, че се налага коригиране на оценката.
Чл. 25. (1) Срокът на валидност на медицинското свидетелство се определя от възрастта на заявителя и датата на извършване на медицинския преглед и се изчислява от датата на извършване на медицинския преглед – в случай на първоначално издаване и подновяване, или от датата на изтичане на валидността на предходното медицинско свидетелство – в случай на презаверяване.
(2) Медицинските свидетелства за Клас 1 са валидни за срок 12 месеца.
(3) Срокът на валидност на медицинските свидетелства Клас 1 се намалява на 6 месеца за притежатели на свидетелства за правоспособност за пилоти, които извършват летателна експлоатация на въздухоплавателни средства за един пилот за търговски превоз на пътници и са навършили 40-годишна възраст или са навършили 60-годишна възраст.
(4) Срокът на валидност на медицински свидетелства за Клас 1 за борден инженер (F/E), щурман (F/N), борден радист (F/RO) e 12 месеца независимо от възрастта.
(5) Медицинските свидетелства Клас 2 са валидни за срок:
1. 60 месеца до навършване от притежателя на свидетелство за правоспособност на пилот на 40-годишна възраст; медицинско свидетелство, издадено преди навършване на 40-годишна възраст, губи валидност, когато притежателят на лиценз навърши 42-годишна възраст;
2. 24 месеца между 40- и 50-годишна възраст; медицинско свидетелство, издадено преди навършване на 50-годишна възраст, губи валидност, когато притежателят на свидетелство за правоспособност на пилот навърши 51-годишна възраст;
3. 12 месеца след навършване на 50-годишна възраст.
(6) Медицинските свидетелства за LАPL са валидни за срок:
1. 60 месеца до навършване от притежателя на лиценз на 40-годишна възраст; медицинско свидетелство, издадено преди навършване на 40-годишна възраст, губи валидност, когато притежателят на свидетелство за правоспособност на пилот навърши 42-годишна възраст;
2. 24 месеца след навършване на 40-годишна възраст.
(7) Медицинските заключения за кабинен екипаж (С/С) са валидни за срок:
1. 60 месеца до навършване на 40-годишна възраст; медицинско заключение, издадено преди навършване на 40-годишна възраст, губи валидност, когато притежателят му навърши 42-годишна възраст;
2. 24 месеца между 40- и 50-годишна възраст; медицинско заключение, издадено преди навършване на 50-годишна възраст, губи валидност, когато притежателят му навърши 51-годишна възраст;
3. 12 месеца след навършване на 50-годишна възраст.
(8) Прегледите и/или оценките, изисквани за презаверяване на медицинското свидетелство и заключение, могат да бъдат извършени до 45 дни преди изтичане на валидността.
(9) Когато притежателят на медицинско свидетелство или заключение не изпълни изискването за презаверяване, се извършва преглед за подновяване.
(10) Когато срокът на валидността на медицинско свидетелство за Клас 1 и 2 е изтекъл преди повече от 2 години, се извършва преглед за подновяване след оценка на авиомедицинското досие.
(11) Когато валидността на медицинско свидетелство за Клас 1 и 2 е изтекла преди повече от 5 години, се прилагат изискванията за медицински прегледи при първоначално издаване, а оценката се извършва по изискванията за презаверяване.
(12) Подновяването на медицински свидетелства за LAPL се извършва след оценка на медицинската история и авиомедицински преглед в съответствие с чл. MED.B.095 от Приложение ІV от Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 26. (1) Притежателите на медицински свидетелства или заключения Клас 1, 2, LAPL и С/С се обръщат за консултации съответно към АеМС, АМЕ или ОНМР в случаите по чл. MED.A.020 от Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Налагането на ограничения в медицинските свидетелства за Клас 1, 2, LAPL и С/С се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 27. При отказ да бъде издадено, подновено или признато медицинско свидетелство Клас 1, Клас 2, свидетелство за LAPL от AeMC, AME или е потвърден отказът от AMS, лицето, на което е отказано, в 14-дневен срок от отказа може да го обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 28. (1) Кандидатът за първоначално медицинско освидетелстване, за потвърждаване или подновяване на медицинското свидетелство подава заявление, придружено от последното медицинско свидетелство (при потвърждаване и подновяване), медицинската книжка и лична амбулаторна карта (ЛАК).
(2) Всеки кандидат, който не отговаря на медицинските изисквания или съществува съмнение за неговата медицинска годност, се оценява окончателно от AMS в 14-дневен срок след писменото му уведомяване от AеMC или AME.
(3) AеMC и AME осъществяват медицинските прегледи и оценки на кандидатите без езикова бариера, като се дава възможност на кандидата да бъде наясно за последиците от предоставянето на непълни, неточни или неверни данни за медицинското му минало.
(4) След приключването на първоначалните авиомедицински прегледи и оценки AеMC и AME:
1. уведомяват кандидата дали е медицински годен или негоден и го насочват към АMS, ако обжалва заключението за медицинска годност;
2. уведомяват кандидата за всяко наложено ограничение, което може да ограничи летателното обучение или правата от свидетелството за правоспособност;
3. незабавно изпращат писмен доклад заедно с резултатите от оценката и копие от медицинското свидетелство до АMS;
4. изпращат медицинската документация в АMS, когато пилотът се отнесе към AMS за окончателна оценка.
Чл. 29. (1) Авиомедицинският център и АМЕ поддържат медицински досиета с прегледите и оценките, извършени за издаването, подновяването и признаването на медицинските свидетелства и техните резултати.
(2) Когато AME извършва авиомедицински прегледи в AеMC, медицинските досиета се съхраняват в съответствие с действащото законодателство и правилника на AеMC.
(3) При поискване от AMS AеMC и AME изпращат всички авиомедицински досиета и доклади, както и всяка друга информация, която се изисква за контролната му дейност.
Чл. 30. (1) За признаване на медицинско свидетелство, издадено от друга държава – член на Европейския съюз (ЕС), AMS изисква от органа, издал медицинското свидетелство, да го потвърди.
(2) При съмнение относно авторството и/или автентичността на предоставените документи по ал. 1 AMS отправя официално запитване до въздухоплавателните власти в съответната държава – член на ЕС.
(3) В случай, когато е налице съмнение относно авторството и/или автентичността на представените документи по ал. 2, AMS има право да отправи официално запитване до EASA.
(4) При официално писмено искане от държава – член на ЕС, AMS предоставя копие от медицинските документи на съответното лице.
(5) При явяване за медицински преглед и оценка на заявител с издадено свидетелство за правоспособност от държава – член на ЕС, АМЕ или АеМС са длъжни в 3-дневен срок писмено да уведомят ГД "ГВА" .
(6) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в тридневен срок от получаването на писменото уведомление по ал. 2 изпраща на въздухоплавателните власти на съответната държава – член на ЕС, копие от медицинските документи на съответното лице.
(7) При съмнение относно авторството и/или автентичността на предоставеното медицинско свидетелство или медицински документи АМЕ или АеМС са длъжни да уведомят AMS.
(8) След преглед на документите по ал. 4 AMS нарежда извършването на медицински преглед и оценка в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 г.
(9) Лице, което е български гражданин, може да подаде заявление за издаване на медицинско свидетелство в държава – член на ЕС, или в държава, с която Република България е признала взаимно свидетелствата за правоспособност.
(10) В случай че не е налице взаимно признаване, се извършва медицински преглед и оценка от АМЕ или АеМС в Република България или от съответни АМЕ или АеМС в държава – член на ЕС. Разноските са за сметка на освидетелстващото се лице.
(11) При установяване на несъответствие на издадените медицински свидетелства или
направените медицински оценки или заключения с изискванията на Приложение ІV от Регламент (ЕС) № 1178/2011 г. АеМС или АМЕ изпраща доклад до AMS, описващ установените несъответствия.
(12) Въз основа на получения доклад от АеМС и АМЕ AMS обявява недействителността на издадените медицински свидетелства, отменя направените медицински заключения или оценки и отнема медицинските свидетелства.
(13) Когато се установи, че лице, притежаващо медицинско свидетелство, издадено съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011 и правилата за неговото прилагане, не отговаря на приложимите изисквания, медицинският оценител предлага на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице да отнеме медицинското свидетелство и информира лицето или организацията, издала медицинското свидетелство, и работодателя.
(14) Когато медицинското свидетелство е издадено от друга държава – членка на ЕС, съгласно чл. ARA.GEN.300, чл. ARA. GEN.355 от Приложение VІ от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и се установи, че лице, притежаващо медицинско свидетелство, издадено съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011 и правилата за неговото прилагане, не отговаря на приложимите изисквания, медицинският оценител предлага на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице да отнеме медицинското свидетелство и информира лицето или организацията, издала медицинското свидетелство, и работодателя.
(15) При необходимост АМС, АМЕ или AMS може да се обърне към външни експерти – лекари специалисти, за преценка на отделни заключения или оценки.
(16) В случаите по ал. 12 АеМС, АМЕ или AMS извършва медицинските оценки и издава или отказва издаването на медицинските свидетелства, като може да се обръща към лекари – специалисти по ал. 15.
Чл. 31. (1) Обучението по медицинско сертифициране отговаря на изискванията, посочени в Приложение ІV на Регламент (ЕС) 1178/2011 г., и се съдържа в курсовете по авиационна медицина – основен и за напреднали, съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 г., Регламент (ЕС) № 1178/2011 г. и Приемливи средства за съответствие и Ръководство с указания за част Медицина от 15.12.2011 г. (АМС 1 MED.D.010 и 015).
(2) Изискванията за издаване на свидетелство на АМЕ и изискванията за разширяване на правата им, включително презаверяване и подновяване на медицински свидетелства Клас 1, са посочени в Приложение ІV от Регламент (ЕС) № 1178/2011, подчаст Г от Приемливи средства за съответствие и Ръководство с указания за част Медицина от 15.12.2011 г. (АМС 1 MED.D.010, MED.D.015).
(3) За издаване на одобрение за извършване на дейност като AеMC кандидатът подава в ГД "ГВА" заявление съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(4) За издаване на одобрението по ал. 3 кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има разрешение за осъществяване на лечебна дейност;
2. да има в състава си AME, одобрени от ГД "ГВА", и лекари с придобита медицинска специалност;
3. за ръководител на АеМС да е определен упълномощен преглеждащ лекар;
4. да разполага с подходящи материални средства, процедури и функциониращо оборудване, които могат да се използват за извършване на авиомедицински прегледи;
5. да има възможност да води отчетност и съхранение на медицинските документи;
6. да разполага с техническо оборудване, необходимо за издаване на медицинските свидетелства или заключения.
(5) Издаденото одобрение по ал. 3 е безсрочно.
(6) АеМС представя пред AMS система за водене на отчетност, ползване и съхранение на медицинската документация.
(7) Начинът, условията и редът за водене на системата на отчетност, ползване и съхранение на медицинската документация се уреждат в правилник за устройството и дейността на АеМС.
(8) Главният директор на ГД "ГВА" определя един от медицинските оценители, който е част от AMS, да одобрява системата за водене на отчетност, ползване и съхранение на медицинската документация, която постъпва от АеМС и АМЕ, въз основа на изискванията на Приложение VІІ от Регламент (ЕС) № 290/2012 и в частност чл. ORA.GEN.220 и чл. ORA.GEN.200.
(9) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице ограничава, спира или отнема правата на АеМС в следните случаи:
1. при констатации от първо ниво, включващи:
а) непредоставяне на достъп на инспекторите от ГД "ГВА" до всички съоръжения, документи, записи, данни, процедури или други материали, отнасящи се до дейността на АеМС, касаещи медицинското освидетелстване в регламентираното работно време, след като AMS е направила две писмени заявки до ръководителя на АеМС за достъп;
б) получаване на удостоверението за одобрение на АеМС или запазване на неговата валидност чрез подправяне на представените документи и доказателства;
в) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на удостоверението за одобрение на АеМС;
г) липса на назначен ръководител на АеМС;
2. при констатации от второ ниво – несъответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и наръчниците на АеМС или на условията на одобрението, което би застрашило безопасността на полетите.
(10) Процедурата по надзор на АеМС се осъществява чрез планови и внезапни инспекции, като:
1. плановите инспекции се провеждат по план, одобрен от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице до края на месец декември на текущата календарна година за срок 24 месеца;
2. планирането на продължаващия надзор може да се удължи до 36 месеца, ако през предходните 24 месеца е установено, че:
а) не са правени констатации от първо ниво;
б) всички коригиращи действия са изпълнени в срок до 3 месеца от датата на издаване на инспекторско предписание след направени констатации;
3. планирането на продължаващия надзор може да се удължи до 48 месеца, ако АeМС е създал, а AMS е одобрил система за непрекъснато докладване пред нея на медицинските документи, свързани с медицинските прегледи и оценки на авиационния персонал.
(11) Когато в хода на процедурата при продължаващия надзор бъде направена констатация, че са необходими коригиращи действия за отстраняване на несъответствията, AMS информира писмено АеМС.
(12) В случаите по ал. 11 AMS информира писмено и държавата, в която е регистрирано АеМС.
(13) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице спира или отнема удостоверението на АеМС, като:
1. при констатации от първо ниво спира или отнема издаденото удостоверение за одобрение на АеМС;
2. при констатации от второ ниво AMS определя с писмено предписание период за извършване на коригиращи действия с максимален срок 3 месеца;
3. AMS може да удължи срока с още 3 месеца при наличие на одобрен от него план с коригиращи действия, изготвен от АеМС;
4. при констатации от второ ниво AMS оценява плана за коригиращи действия и за тяхното изпълнение, предоставен от АеМС, и го одобрява, ако прецени, че те са достатъчни за отстраняване на несъответствията;
5. в случаите, когато АеМС не представи план с коригиращи действия или не извърши коригиращи действия в срока, определен от ГД "ГВА", нивото на констатацията се повишава на първо ниво и се предприемат действията за спиране или отнемане на удостоверението за одобрение на АеМС.
Чл. 32. (1) За издаване на удостоверение за одобрение за извършване на дейност като АМЕ кандидатът подава заявление.
(2) Ако АМЕ отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице му издава удостоверение за одобрение със срок на валидност 3 години, като използва форма 148 на EASA, с приложение за обхвата на дейността.
(3) Ако кандидатът за АМЕ е положил успешно изпит след основен курс по авиационна медицина съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011, той получава удостоверение от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице да извършва първоначални прегледи, препотвърждаване и подновяване на медицински Клас 2, LАPL и С/С.
(4) Когато кандидатът за АМЕ е положил успешно изпит след курс за напреднали съгласно Регламент № (ЕС) 1178/2011 и актовете по неговото изменение и допълнение и е освидетелствал минимум 30 пилоти с медицински Клас 2 през последните 5 години, той получава от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице удостоверение да извършва медицински прегледи и оценки и за препотвърждаване и подновяване на медицински свидетелства Клас 1.
(5) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице ограничава, спира или отнема правата на АМЕ в следните случаи:
1. упълномощеният преглеждащ лекар е престанал да отговаря на изискванията на тази наредба, на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на Регламент (ЕС) № 290/2012;
2. упълномощеният преглеждащ лекар не изпълнява критериите по издаденото му удостоверение;
3. упълномощеният преглеждащ лекар допуска пропуски при воденето на авиомедицинска отчетност или представя неточни данни или информация;
4. упълномощеният преглеждащ лекар издава, допуска издаването или съхранява неавтентични или неверни свидетелства, документи или цялостна медицинска документация;
5. упълномощеният преглеждащ лекар укрива или допуска укриването на факти, засягащи кандидат за медицинско свидетелство или притежател на такова;
6. упълномощеният преглеждащ лекар не представи в срок коригиращи действия по констатации от проверка от АМS.
(6) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице ограничава, спира или отнема удостоверението на АМЕ, когато са налице неизпълнения по чл. ARA.MED.250 от т. 1 до т. 7 от Приложение VІ от Регламент (ЕС) № 290/2012.
(7) Удостоверението за одобрение на АМЕ се отнема, ако на лекаря е отнето правото да упражнява медицинска професия.
(8) При установяване на несъответствия на AME с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и Регламент (ЕС) № 290/2012 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава заповед, с която отнема удостоверението на АМЕ и той не може да издава медицински свидетелства, докато не отстрани несъответствията.
(9) Издадените от АМЕ медицински свидетелства или заключения след отнемане на удостоверението му са невалидни.
(10) Отказите на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице да издаде, поднови или признае удостоверенията за одобрение на АеМС и АМЕ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.
Чл. 33. (1) За одобряване на програми и курсове за обучение по авиационна медицина организацията кандидат подава заявление в ГД "ГВА", към което прилага следните документи:
1. програма за основен курс по авиационна медицина в рамките на 60 часа, включително практическа работа, съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и Регламент (ЕС) № 1178/2011;
2. програма за курс за напреднали по авиационна медицина в рамките на 60 часа, включително практическа работа, съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и Регламент (ЕС) № 1178/2011;
3. списък на преподавателите с опит и познания по авиационна медицина.
(2) Курсовете завършват с писмен изпит и издаване на удостоверения на успешно положилите изпитите.
(3) За издаване на одобрението по ал. 1 организацията кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е изготвила програма за основен курс по авиационна медицина в рамките на 60 часа съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и Регламент (ЕС) № 1178/2011;
2. да е изготвила програма за курс за напреднали по авиационна медицина в рамките на 60 часа съгласно Регламенти (ЕО) № 216/2008 и (ЕС) № 1178/2011;
3. да представи доказателства за опреснително обучение по авиационна медицина.
Чл. 34. (1) Авиомедицинският център и АМЕ съхраняват медицинските документи в специализирани помещения с ограничен режим на достъп.
(2) С медицинските документи работят служители, които са обучени и упълномощени за достъп до такава документация и са подписали декларация за спазване на медицинската конфиденциалност.
(3) Медицинските документи на освидетелстваните лица се съхраняват най-малко 10 години след последния медицински преглед и оценка.
(4) Документите на определените като негодни при първоначално освидетелстване лица се съхраняват 30 години.
(5) Достъп до медицинските документи имат освидетелстващото се лице, личният му лекар, АеМС, АМЕ, AMS (включително АMS на друга държава – членка на ЕС, за целите на съвместен надзор) и съответните медицински специалисти за нуждите на авиомедицинската оценка.
(6) Медицинската документация на друга медицинска институция се предоставя след писмено съгласие на освидетелстващото се лице.
(7) Когато медицинското свидетелство се издава от АМЕ, медицинското свидетелство и документите се сканират и копие от тях се изпраща незабавно в AMS, а оригиналите се съхраняват в архива на АМЕ.
(8) Когато медицинското свидетелство се издава от АеМС след медицинския преглед и оценката, свидетелството и документите се сканират и копие от тях се изпраща незабавно в AMS, а оригиналите се съхраняват в архива на АеМС.
(9) Когато медицинското свидетелство се потвърждава от AMS, заявителят се явява пред медицинските оценители с документи от медицинския си преглед за медицинска оценка и издаденото медицинско свидетелство. Документите се сканират и заедно с оригиналите се
съхраняват в архива на AMS.
(10) При поискване и след предварителното писмено съгласие на заявителя медицинското му досие може да се предостави на друго лице с оглед преразглеждане, обжалване или насочване за нуждите на авиомедицинската оценка.
(11) Кореспонденцията между AMS, АеМС, АМЕ и останалите медицински институции, участващи в медицинските прегледи и оценка на авиационен персонал, се води при спазване на медицинската конфиденциалност и Закона за защита на личните данни.
(12) При временно отнемане на удостоверението на АМЕ или АеМС те се задължават незабавно да изпратят в AMS цялата си медицинска документация.
(13) Когато АеМС или АМЕ са със спрени или отнети удостоверения, медицинските свидетелства и оценки, издадени или извършени от тях, пораждат действие само при последващото им потвърждаване.
(14) Всички издадени, презаверени или подновени медицински свидетелства от АМЕ за Клас 2 за срока на отнемане на удостоверението се изпращат в АеМС за проверка и последващо потвърждаване.
(15) Всички издадени, презаверени или подновени медицински свидетелства от АеМС за Клас 1 и 2 за срока на отнемане на удостоверението се изпращат в AMS за проверка и последващо потвърждаване.
(16) Всички извършени от АМЕ или АеМС за периода оценки и заключения пораждат действие само при последващото им потвърждаване, като:
1. оценките и заключенията, извършени от АМЕ, пораждат действие след потвърждаването им от АеМС;
2. оценките и заключенията, извършени от АеМС, пораждат действие след потвърждаването им от ГД "ГВА".
Чл. 35. (1) В случаите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1178/2011, Регламент (ЕС) № 290/2012, Регламент (ЕС) № 245/2014, Регламент (ЕС) № 70/2014, и при всички неизяснени или спорни медицински случаи АМЕ или АеМС изпращат цялата налична при тях документация незабавно до AMS за преценка.
(2) В случаите по ал. 1 AMS се произнася в срок до един месец от получаването на документацията.
(3) В срока по ал. 2 AMS може да се обръща за съдействие към медицински специалисти за преценка на заключения или оценки и да назначава извършването на допълнителни изследвания или прегледи.
Чл. 36. (1) Освидетелстваното от АМЕ или АеМС лице може да обжалва оценката или заключението им пред AMS в 7-дневен срок от получаването им.
(2) С постъпването на жалбата по ал. 1 AMS изисква от АМЕ или АеМС цялата документация по случая.
(3) В срок до един месец от постъпването на жалбата по ал. 1 AMS извършва
преосвидетелстване.
Чл. 37. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" информира писмено компетентния орган на друга държава – член на ЕС, когато в хода на процедурата при продължаващия надзор бъде установено несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане на АеМС, с издадено удостоверение от компетентния орган на друга държава – член на ЕС, или на EASA.
Чл. 38. Авиомедицинският сектор дава указания по съдържанието, актуализирането и поддържането на документацията, съдържаща информация за медицинските прегледи и оценки, която се води в съответствие с Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 1178/2011 г.

Глава четвърта
КАБИНЕН ЕКИПАЖ

Чл. 39. (1) Атестации на кабинен екипаж се издават от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице в съответствие с Приложение V (Част-СС) на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и са безсрочни.
(2) Квалификацията за тип/клас ВС се вписва в приложение към атестацията за кабинен екипаж в съответствие с Подчаст CC "Кабинен екипаж" от Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 965/2012).
(3) Валидността на квалификацията за тип/клас ВС се потвърждава при изпълнение на изискванията на Подчаст CC "Кабинен екипаж" от Регламент (ЕС) № 965/2012 от оправомощено от главния директор на ГД "ГВА" лице или от оператора, в състава на който е кабинният екипаж.
Чл. 40. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" приема атестации на кабинен екипаж, издадени от компетентни органи на ЕС, и такива, подписали договор с EASA, когато те са издадени в съответствие с Приложение V (Част-СС) на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" приема квалификации за тип/клас ВС на кабинен екипаж, издадени от компетентни органи на ЕС, и такива, подписали договор с EASA, когато те са издадени в съответствие с Подчаст CC "Кабинен екипаж" от Регламент (ЕС) № 965/2012.
Чл. 41. Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице признава свидетелства за правоспособност на кабинен екипаж или еквивалентни документи, издадени от трети страни, след представяне на доказателства за:
1. преминато обучение в съответствие с Част-СС на Регламент (ЕС) № 1178/2011 или за обучение, съответстващо или превишаващо изискванията на частта;
2. премината подготовка съгласно чл. ORO.CC.125 на Регламент (ЕС) № 965/2012 или за подготовка, съответстваща или превишаваща изискванията;
3. медицинска годност съгласно Част-MED на Регламент (ЕС) № 1178/2011;
4. копие от документ за самоличност.


Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Раздел I


Първоначално сертифициране на одобрена организация за обучение на пилоти
Чл. 42. (1) Кандидат за издаване на сертификат за одобрена организация за обучение трябва да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Кандидатът подава заявление в ГД "ГВА" не по-късно от 3 месеца преди планираната дата за започване на дейността.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2018 г. ) Към заявлението по ал. 2 кандидатът прилага изискуемата информация съгласно чл. ORA.GEN.115 и чл. ORA.ATO.105 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011, както и ЕИК. Когато кандидатът е чуждестранно лице, той представя документ, доказващ, че кандидатът не е в несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.
(4) Лицето по ал. 3 представя документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(5) Заявлението и всички съпътстващи го документи се подават на български език.
(6) В случай че изискуемите по ал. 3 документи и данни са непълни или съдържанието им не съответства на изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба, заявлението се връща на кандидата и той се уведомява писмено за констатираните несъответствия.
Чл. 43. (1) В срок до седем работни дни от подаване на заявление за издаване на сертификат за одобрена организация за обучение главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя отговорен инспектор, който ръководи и координира процеса по сертифициране на организацията.
(2) Отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението на организацията и изготвя писмен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице. В доклада се посочва дали заявеното отговаря на изискванията, или е необходимо отстраняване на недостатъци на заявлението.
(3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице уведомява кандидата за констатираните недостатъци и определя подходящ срок за отстраняването им. Този срок не се включва в срока по чл. 42, ал. 2.
(4) В случай че недостатъците не бъдат отстранени в оказания срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.
(5) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава заповед, с която
определя комисия, на която се възлага извършването на проверка на съответствието на кандидата с Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 44. При извършване на проверките и инспекционната дейност в организациите се констатира съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011, решенията на изпълнителния директор на EASA № 2011/016/R, № 2012/006/R и № 2012/007/R и тази наредба.
Чл. 45. В 7-дневен срок от извършването на всички инспекции и приключването на процеса на оценка отговорният инспектор изготвя окончателен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице, към който прилага становищата на членовете на комисията и резултатите от всички направени инспекции. Докладът трябва да съдържа една от следните препоръки:
1. да бъде издаден сертификат за одобрена организация за обучение;
2. да бъде издаден сертификат за одобрена организация за обучение, но без да бъде вписан заявен курс и/или летателен тренажор, за който в процеса на инспекцията са установени несъответствия с Регламент (ЕС) № 1178/2011 и с тази наредба;
3. да се откаже на кандидата издаването на сертификат за одобрена организация за обучение, когато в хода на инспекцията е установено, че кандидатът не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба.
Чл. 46. В зависимост от дадената препоръка от отговорния инспектор по чл. 45 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава сертификат за одобрена организация за обучение съгласно чл. ARА.GEN.310 на Приложение VІ от Регламент (ЕС) № 1178/2011 или отказва издаването.
Чл. 47. Условията за валидност на сертификата на организацията са посочени в чл. ORA.GEN.135 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 48. Актовете по спиране или прекратяване на процедурата и отказът да бъде издаден сертификат по чл. 42 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.


Раздел II
Първоначално сертифициране на организация за обучение на кабинен екипаж


Чл. 49. (1) Кандидат за издаване на сертификат за одобрена организация за обучение на кабинен екипаж трябва да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Кандидатът подава заявление в ГД "ГВА" не по-късно от 3 месеца преди планираната дата за започване на дейността.
(3) Към заявлението по ал. 2 кандидатът прилага изискуемата информация съгласно чл. ORA.GEN.115 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011, както и:
1. наименование и адрес на организацията;
2. лични данни и квалификация на ръководителя на обучението, инструктори за теоретично обучение, инструктори за практическо обучение на тренажор;
3. списък на тренажорните съоръжения, които ще се използват в обучението;
4. видове обучения, които организацията желае да предлага заедно с разработен учебен план и програми към него;
5. ръководство за организация на дейността;
6. материали, доказващи наличието на необходимата учебна база;
7. ЕИК, а ако е чуждестранно лице – документ за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;
8. документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) Заявлението и всички съпътстващи го документи се подават на български език.
(5) В случай че изискуемите по ал. 3 документи и данни са непълни или съдържанието им не съответства на изискванията на чл. ARA.CC.200 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба, заявлението се връща на кандидата и той се уведомява писмено за констатираните несъответствия.
Чл. 50. (1) В срок до седем работни дни от подаване на заявление за издаване на одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя отговорен инспектор, който ръководи и координира процеса по сертифициране на организацията.
(2) Отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението на организацията и изготвя писмен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице. В доклада изрично се посочва дали заявеното отговаря на изискванията, или е необходимо отстраняване на недостатъци на заявлението.
(3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице уведомява кандидата за констатираните недостатъци и определя подходящ срок за отстраняването им. Този срок не се включва в срока по чл. 49, ал. 2.
(4) В случай че недостатъците не бъдат отстранени в оказания срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.
(5) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава заповед, с която определя комисия, на която се възлага извършването на проверка на съответствието на кандидата с чл. ARA.CC.200 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и с тази наредба.
Чл. 51. При извършване на проверките и инспекционната дейност в организациите се констатира съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011, решенията на изпълнителния директор на EASA № 2012/005/R, № 2012/006/R и № 2012/007/R и тази наредба.
Чл. 52. В 7-дневен срок от извършването на всички инспекции и приключването на процеса на оценка отговорният инспектор изготвя окончателен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице, към който прилага становищата на членовете на комисията и резултатите от всички направени инспекции. Докладът трябва да съдържа една от следните препоръки:
1. да бъде издадено одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж;
2. да бъде издадено одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж, но без да бъдат вписани заявено обучение и/или летателен тренажор, за които в процеса на инспекцията са установени несъответствия с Регламент (ЕС) № 1178/2011 и с тази наредба;
3. да се откаже на кандидата издаването на одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж, когато в хода на инспекцията е установено, че кандидатът не отговаря на установените стандарти и изисквания на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и на тази наредба.
Чл. 53. В зависимост от дадената препоръка от отговорния инспектор по чл. 52 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава одобрение на организация за обучение на кабинен екипаж или отказва издаването.
Чл. 54. Сертификатът на организацията за обучение на кабинен екипаж е за неопределен срок и остава валиден при условията на чл. ORA.GEN.135 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
Чл. 55. Актовете по спиране или прекратяване на производството за издаване и отказът да бъде издадено одобрението по чл. 49 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.


Раздел III
Промени в организациите за обучение


Чл. 56. (1) Промени в организациите за обучение се извършват по заявление на организацията, подадено съгласно чл. ORA.GEN.130 на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Към заявлението по ал. 1 организацията прилага и документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) При постъпило заявление за промяна, различна от смяна на ръководен персонал, главният директор на ГД "ГВА" или упълномощено от него лице издава заповед, с която определя комисия, на която се възлага извършването на проверка на съответствието с чл. ARA.GEN.330 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на заявената промяна.
(4) При заявена промяна в ръководния персонал организацията представя в ГД "ГВА" писмено резюме на квалификациите на предложеното лице. Преди да одобри промяната, ГД "ГВА" може да проведе събеседване с избраното лице или да поиска допълнителни данни.
Чл. 57. Когато всички инспекции са извършени и процесът на оценка приключи, отговорният инспектор изготвя окончателен писмен доклад в 7-дневен срок до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице, към който прилага становищата на членовете на комисията и резултатите от всички направени инспекции.
Чл. 58. (1) В зависимост от дадената препоръка в доклада на отговорния инспектор по чл. 57 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице одобрява заявената промяна на организацията за обучение или отказва одобрението.
(2) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.


Раздел IV
Оценяване на трайната компетентност


Чл. 59. Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице със заповед определя
отговорни инспектори, които да осъществяват контрола по Регламент (ЕС) № 1178/2011 и тази наредба върху дейността на организациите за обучение.
Чл. 60. (1) Оценяването на трайната компетентност на организациите за обучение се постига чрез извършване на планови и внезапни инспекции в съответствие с чл. ARA.GEN.300, чл. ARA.GEN.305 и чл. ARA.ATO.105 от Приложение VI на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и подчаст ARO.RAMP от Приложение II на Регламент (ЕС) № 965/2012 и приложимите решения на изпълнителния директор на ЕАSA.
(2) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице утвърждава график, който съдържа всички планови инспекции за надзор върху дейността на организациите за обучение.
(3) За извършването на планови инспекции организацията за обучение се уведомява най-малко три дни предварително.
(4) Внезапни инспекции се извършват в следните случаи:
1. по всяко време по решение на главния директор на ГД "ГВА" или на директора на дирекция "Авиационна безопасност";
2. при получена информация, застрашаваща безопасността;
3. при настъпили авиационни произшествия или сериозни инциденти с ВС на организацията;
4. при констатирани системни (повече от три пъти) отклонения от изисквания на нормативен акт, които не представляват административни нарушения;
5. в 15-дневен срок след констатирано от инспектор от ГД "ГВА" несъответствие на организацията с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и решенията на изпълнителния директор на ЕАSA.
(5) За извършването на внезапна инспекция организацията за обучение не се уведомява.
Чл. 61. (1) Плановите и внезапните проверки се извършват въз основа на заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, в която се определят:
1. съставът на комисията, на която се възлага извършването на проверката;
2. обхватът на проверката.
(2) Когато в хода на провежданата инспекция член от комисията по ал. 1 установи, че операторът е допуснал нарушение на нормативните изисквания и то е довело или би могло да доведе до риск за безопасността на извършваната дейност, инспекторът незабавно информира главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице, като предлага мерки във връзка с нарушението.
(3) При констатиране на нарушение на нормативните изисквания инспекторите съставят констативен протокол, към който прилагат събраните доказателства. Протоколът се предявява на проверяваното лице, което има право да даде обяснения и възражения в 7-дневен срок от връчването му. Копие от протокола се съхранява в служебното дело на организацията за обучение.
(4) След получаване на уведомление за констатациите и/или констативния протокол
организацията изпълнява изискванията на чл. ORA.GEN.150 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(5) Когато всички инспекции са извършени и процесът на оценка приключи, отговорният инспектор изготвя окончателен писмен доклад в 7-дневен срок до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице, към който прилага наличната документация.
Чл. 62. Сертификатът на организацията остава валиден при условията на чл. ORA.GEN.135 от Приложение VII на Регламент (ЕС) № 1178/2011.


Раздел V
Спиране, ограничаване или отнемане на правата


Чл. 63. (1) Всяка одобрена организация за обучение може да върне сертификата си в ГД "ГВА".
(2) След връщането на сертификата прекратяването на действието му се отразява в регистъра.
(3) Организацията по ал. 1 подлежи на първоначално сертифициране.
Чл. 64. (1) Спиране, ограничаване или отнемане на права на организации за обучение се осъществява съгласно чл. ARA.GEN.330 и чл. ARA.GEN.350 от Приложение VІ от Регламент (ЕС) № 1178/2011 със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.
(2) Организацията може да обжалва наложеното спиране, ограничаване или отнемане на правата по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.
(3) Спирането и ограничаването на правата е за срок, определен в заповедта по ал. 1.
(4) В случай че организацията не предприеме коригиращите действия в рамките на определения срок, удостоверението на организацията за обучение се отнема.
(5) Наложеното спиране или ограничение на правата се преустановява със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице след представяне пред ГД "ГВА" на доказателства за компетентност да извършва дейността безопасно и в съответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.
(6) След отнемане на сертификата организацията за обучение подлежи на първоначално сертифициране.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Подновяване на медицинско свидетелство" е процедура, която се извършва след изтичане на срока на медицинския сертификат.
2. "Потвърждаване валидност на медицинско свидетелство" е процедура, която се извършва преди датата на изтичане на срока на свидетелството.
3. "АМО – Авиомедицинско освидетелстване" е преглед, извършван от АМЕ и лекари специалисти в АеМС със специални знания по авиационна медицина, по определени процедури.
4. "АМГ – Авиомедицинска годност" е резултат от АМО и последваща оценка на здравето на заявителя, завършваща с издаване на медицинско свидетелство/заключение.
5. "Оценка" е заключение за медицинска годност на лице след АМО.
6. "Преглед" е физикално обследване с цел определяне здравния статус на заявителя.
7. "Обследване" е оценка на предполагаемо патологично състояние на заявителя след прегледи и изследвания.
8. "Ограничение" е условие, записано в медицинското свидетелство/заключение, което трябва да се спазва при упражняване правата по лиценза/атестацията.
§ 2. С тази наредба се въвеждат решенията на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) № 2011/015/R, № 2011/016/R, № 2012/005/R, № 2012/006/R и № 2012/007/R и техните изменения и допълнения за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79 от 2008 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 16а, т. 7, чл. 32, 33 и 37 във връзка с § 6 от Закона за гражданското въздухоплаване.
§ 4. Наредбата отменя Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в Регламент (ЕС) № 1178/2011 (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г.).
§ 5. В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56, 87 и 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.; доп., бр. 29 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. (1) Тази наредба определя:
1. лицата от авиационния персонал, на които се издават свидетелства за правоспособност;
2. условията, изискванията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на лицата от авиационния персонал;
3. видовете свидетелства за правоспособност, квалификационните класове за всеки вид свидетелство, условията, изискванията и реда за придобиване на квалификационни класове;
4. правата, които дава всяко от свидетелствата за правоспособност и квалификационните класове;
5. класовете медицинска годност, които се изискват за съответния вид свидетелство за правоспособност, и сроковете на свидетелствата за медицинска годност;
6. условията и реда за признаване валидността на свидетелства за правоспособност, издадени от друга държава.
(2) Тази наредба не се прилага за свидетелствата, квалификациите и удостоверенията, издавани при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и регламентите за неговото изменение и допълнение."
2. В чл. 2, т. 2 накрая се добавя "с изключение на подлежащите на сертифициране по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011".
3. В чл. 2 т. 3 се отменя.
4. В чл. 3, ал. 1 т. 14 се отменя.
5. В чл. 9, ал. 1 и 2 думите "т. 3" се заличават.
6. В чл. 11, ал. 1 думите "т. 3" се заличават.
7. В чл. 45 ал. 4 се отменя.
8. В чл. 45, ал. 5 думите "по ал. 4" се заличават.
9. В чл. 53, ал. 1 – 3 се отменят.
10. В чл. 53, ал. 5 думите "1, 2, 3" се заличават.
11. В чл. 54 ал. 2 се отменя.
12. Членове 213 – 232 се отменят.
13. Членове 243 – 271 се отменят.
14. Членове 320 – 324 се отменят.
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 37 от 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) се правят следните допълнения:
1. В § 2, ал. 2 след думите "№ 2013/020/R" се поставя запетая и се добавя "№ 2014/025/R и всички решения, които ги изменят и допълват".
2. В § 5 след думите "№ 2013/020/R" се поставя запетая и се добавя "№ 2014/025/R и всички решения, които ги изменят и допълват".
§ 7. Издадените по реда на Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в Регламент (ЕС) № 1178/2011 (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г.) удостоверения за одобрена организация за обучение запазват действието си и се считат за сертификати по чл. 42 и 49 на тази наредба.
§ 8. Придобиване на квалификация за клас/тип ВС, включено в Списъците на утвърдените за вписване ВС в свидетелства за правоспособност на летателен екипаж (EASA Type Ratings and Licence endorsement lists Flight Crew), за което АТО не предлага обучение, се провежда по програма, одобрена от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.