Вие сте тук

Наредба № 13 от 27.01.1999 г.

 

НАРЕДБА № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия

 

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2004 г., бр. 77 от 27.09.2005 г., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 6 от 22.01.2016 г., изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г.

Библиотека закони - АПИС, т. 9, р. 4, № 693

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за разследване на авиационни произшествия и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства (ВС).

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Разследването във връзка с безопасността на авиационните произшествия и инциденти с граждански ВС, регламентирано с тази наредба, е независимо от съдебното разследване на такива събития.

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., бр. 90 от 2012 г.) Единствената цел на разследването във връзка с безопасността на авиационни произшествия или инциденти е предотвратяването им в бъдеще. Установяване на степента на нечия вина или отговорност не е предмет на тази дейност. Докладването на случаи, застрашаващи безопасността на полетите, и препоръките за предотвратяване на авиационни произшествия в бъдеще не водят до презумпция за виновност или отговорност.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички случаи на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански ВС на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти независимо от държавата на регистрация на ВС.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп., бр. 4 от 2007 г., изм., бр. 90 от 2012 г., бр. 12 от 2020 г. , в сила от 1.02.2020 г.) При произшествие с ВС, регистрирано в Република България, на чужда територия председателят на управителния съвет на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ) изпраща упълномощен представител, а при необходимост - един или повече експерти към него, за участие в разследването в държавата на мястото на събитието, в случай че същата го разследва.

 (3) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ако държавата на мястото на събитието с ВС, регистрирано в Република България, няма да извършва разследване, произшествието се разследва съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (Регламент 996/2010) и тази наредба, при условие, че държавата на мястото на събитието делегира разследването на Република България.....