Вие сте тук

Наредба № 16 от 14.01.1999 г.

НАРЕДБА № 16 от 14.01.1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии

на авиационните двигатели

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм., бр. 24 от

5.03.2002 г., в сила от 5.03.2002 г., изм. и доп., бр. 6 от 19.01.2007 г.

Библиотека закони - АПИС, т. 9, р. 4, № 685

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят нормите за авиационен шум и за газови емисии на авиационните двигатели

и изискванията за издаване и отнемане на удостоверения (свидетелства) за съответствие на

въздухоплавателните средства и авиационните двигатели с тези норми (стандарти).

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г. ) По отношение на авиационния шум наредбата се прилага към всички

въздухоплавателни средства, с изключение на въздухоплавателните средства, конструирани специално за

приложение в селското стопанство, за борба с пожари, за учебно-тренировъчни полети, за състезателни цели

и фигурно пилотиране и за вертолети, конструирани за работа само с външно окачване.

(2) По отношение на изпускането на гориво тази наредба се прилага към въздухоплавателни средства с

газотурбинни двигатели, регистрирани в Република България, предназначени за полети само при дозвукови

скорости.

(3) По отношение на газовите емисии на авиационните двигатели тази наредба се прилага към турбореактивни

и турбовентилаторни двигатели, монтирани на въздухоплавателни средства, регистрирани в Република

България.

Чл. 3. Не се допуска експлоатация на въздухоплавателни средства и авиационни двигатели, към които са

приложими изискванията на наредбата, ако същите превишават нормите за авиационен шум и за газови

емисии, предвидени в наредбата.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г. ) Съответствието на въздухоплавателните средства и на авиационните

двигатели с нормите за авиационен шум и за газови емисии се удостоверява със свидетелство (удостоверение),

издадено от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") по реда на тази

наредба.

Чл. 5. Методиките на изпитания, методите на изчисляване и изискванията към измервателната апаратура

трябва да съответстват на тези, описани в Приложение № 16 на Конвенцията за международно гражданско

въздухоплаване.

Раздел II

Максимално допустими нива на шум

....

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 16 от 14.01.1999 г.1.61 MB