Вие сте тук

Наредба № 24 от 15.02.2000 г.

НАРЕДБА № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.)

(отменен 04.11.2016 г.)

 

 Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 17 от 29.02.2000 г., в сила от 1.05.2000 г., изм. и доп., бр. 48 от 22.05.2001 г., в сила от 22.05.2001 г., изм., бр. 70 от 10.08.2001 г., в сила от 3.09.2001 г., доп., бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 2.10.2001 г., изм., бр. 65 от 5.07.2002 г., в сила от 5.07.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 38 от 22.05.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 11.05.2012 г., отм., бр. 87 от 4.11.2016 г., в сила от 4.11.2016 г.

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.) (1) Тази наредба определя условията и реда за издаване на свидетелства за авиационни оператори, извършващи специализирани авиационни работи, и контрола върху въздухоплавателната дейност на български физически и юридически лица, експлоатиращи граждански въздухоплавателни средства (ВС).

 (2) Годността на авиационния оператор за извършване на специализирани авиационни работи се удостоверява чрез свидетелство за авиационен оператор за специализирани авиационни работи (САО-САР).

 (3) Всеки притежател на САО-САР подлежи на контрол от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация". При констатирани нарушения или невъзможност за спазване на действащи норми, стандарти и правила в гражданското въздухоплаване произтичащите от свидетелството права се спират, ограничават или прекратяват изцяло или частично.

 (4) Тази наредба не се отнася до авиационни оператори, изпълняващи въздушен превоз на пътници или товари и поща, за превози на аеротаксита и спешна медицинска помощ.

 Чл. 2. В свидетелството се вписват разрешените видове въздухоплавателни дейности, националните и регистрационно-опознавателни знаци на използваните въздухоплавателни средства, датите на издаване и срокът на валидност. Допълнително се посочват специалните одобрения или разрешения, ако са дадени такива, за ВС, въздухоплавателна дейност или регион на опериране.

..........