Вие сте тук

Наредба № 2407 от 19.11.2004 г.

НАРЕДБА № 2407 от 19.11.2004 г. за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач

 

 Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 4.03.2005 г., изм., бр. 48 от 10.06.2005 г., в сила от 11.09.2005 г.

 Раздел I

Общи положения

 

  Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за издаване и отнемане на лиценз за въздушен превозвач, ограничаването, спирането и прекратяването на правата по лиценза, както и изискванията към въздушните превозвачи.

 (2) Лицензът за въздушен превозвач дава право на притежателя си да извършва търговски въздушен превоз.

 (3) Не се изисква лиценз за въздушен превозвач за извършване на търговски въздушен превоз на пътници, багажи, товари и поща, извършван с безмоторни или свръхлеки въздухоплавателни средства с моторна тяга, както и за полети, които не включват превоз между различни летища.

  Чл. 2. Лицензите на чуждестранни въздушни превозвачи, издадени от чужди въздухоплавателни администрации, се признават за валидни на основата на взаимност, ако това е уговорено в международните договори, по които Република България е страна.

 Чл. 3. (1) Издаването и отнемането на лиценз за въздушен превозвач, ограничаването, спирането и прекратяването на правата по лиценза се извършва от ръководителя на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА").

 (2) Изричният или мълчаливият отказ за издаване на лиценз, ограничаването и спирането на правата по него, както и отнемането на лиценза подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

 Чл. 4. Правата по лиценза не подлежат на прехвърляне и преотстъпване.

 Чл. 5. Лицензът за въздушен превозвач е безсрочен.

 Чл. 6. (1) Ръководителят на ГД "ГВА":

 1. издава, отнема лицензи и прекратява правата по тях;

 2. ограничава и спира правата по лицензите;

 3. заверява лицензите след проверката по чл. 27;

4. признава лицензи, издадени от администрацията на друга държава;

 5. контролира въздушните превозвачи.

 (2) Ръководителят на ГД "ГВА" може да оправомощи длъжностни лица за извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 и 5.

 Чл. 7. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" създава и поддържа публичен регистър, в който се вписват лицата с издадени, спрени, прекратени и отнети лицензи....

...