Вие сте тук

Наредба № 2409 от 19.11.2004 г.

НАРЕДБА № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози

(отменен 31.03.2015 г.)

 

 Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 4.01.2005 г., отм., бр. 23 от 27.03.2015 г.

 Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията относно тарифите на въздушните превозвачи за извършване на редовни и чартърни въздушни превози от летища на територията на Република България.

 (2) Наредбата се прилага спрямо тарифите на българските и чуждестранните въздушни превозвачи.

 Чл. 2. Тарифа за въздушен превоз е цена в левове за превоз по въздуха на пътник и неговия багаж, която той заплаща на въздушен превозвач или на негов упълномощен представител, както и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.

 Чл. 3. Чартърна тарифа е цена в левове, която пътникът заплаща на чартьора за услуга, която включва въздушен превоз на пътника и неговия багаж, както и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.

 Чл. 4. Седалкова тарифа е цена в левове, която чартьорът заплаща на въздушния превозвач, и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.

 Чл. 5. Товарна тарифа e цена в левове, която се заплаща за въздушен превоз на товари, както и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.

 Чл. 6. Стандартна товарна тарифа е цена в левове за превоз на товари по редовни въздушни линии, включително обичайните намаления.

 Чл. 7. Чартърните, седалковите и товарните тарифи се определят между страните по договора за превоз по въздуха.

 Чл. 8. Тарифите за въздушен превоз и стандартните товарни тарифи се оповестяват на потребителите по подходящ начин от въздушния превозвач и неговите упълномощени представители.

 Чл. 9. Цените в тарифите освен в левове могат да бъдат изписани и в конвертируема валута.

  Чл. 10. (1) Въздушният превозвач представя в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") тарифите си до 24 часа преди влизането им в сила съгласно приложението.

 (2) Въздушен превозвач, назначен по международен договор за превоз по редовни международни линии, по който Република България е страна, представя в ГД "ГВА" тарифите си за превоз от летища на територията на Република България при условията и по реда на международния договор......