Вие сте тук

Наредба № 30 от 10.11.2006 г.

НАРЕДБА № 30 ОТ 10 НОЕМВРИ 2006 Г.

ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ШУМА В ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от Министерство на транспорта Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г.

Раздел I.

Общи разпоредби

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. оперативните ограничения при експлоатацията на граждански летища за обществено ползване за намаляване вредното въздействие на шума;

2. оперативните ограничения за защита от шума, съобразени с изискванията за равен достъп до пазара на въздушните превозвачи;

3. мерките за насърчаване развитието на летищната инфраструктура в съответствие с хармоничното развитие на околната среда;

4. мерките за намаляване на негативното шумово въздействие от въздухоплавателни средства на летища със специфични шумови проблеми;

5. оценката на шумовото въздействие на дадено летище с оглед предприемане на мерки за намаляването му;

6. мерките за постигане на максимален екологичен ефект при икономически най-изгодна цена.

Раздел II.

Компетентни органи

Чл. 2. (1) Министърът на транспорта чрез Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") осъществява контрол и координация върху:

1. въздухоплавателните средства относно шума, излъчван от тях в околната среда;

2. основните летища относно шума, излъчван в околната среда в резултат на тяхната дейност.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" координира действията между летищните администрации и Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП "РВД") относно наложените оперативни ограничения за защита от шума в гражданските летища за обществено ползване. ...

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 30 от 10.11.2006 г. 165.15 KB