Вие сте тук

Наредба № 8 от 14.01.1999 г.

Заявления по Наредба 8

 

НАРЕДБА № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

 

 Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 9 от 2.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм., бр. 7 от 24.01.2014 г.

 Библиотека закони - АПИС, т. 9, р. 4, № 689

 Раздел I

Общи положения

 

  Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за класификация на гражданските въздухоплавателни средства (ВС), изискванията за разработване, въвеждане и актуализиране на нормите за летателна годност и за издаване на удостоверения за съответствие на ВС с тези норми.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2014 г. ) Изискванията на тази наредба не се прилагат за ВС, по-тежки от въздуха, чиято максимално разрешена излетна маса не превишава 495 кг.

 Чл. 2. (1) Въздухоплавателните средства, вписани в регистъра на Република България, изпълняват полети във въздушното пространство на Република България и на която и да е друга държава, ако притежават валидно удостоверение за летателна годност, издадено по реда на тази наредба.

 (2) Изискването по ал. 1 не се отнася за въздухоплавателно средство, извършващо изпитателен или контролен полет с цел издаване на удостоверение за летателна годност или продължаване срока на валидността му, както и за метеорологичен пилотиран балон (използван изключително за метеорологични цели), безпилотен свободен балон без товар, привързан балон и хвърчило.

 Чл. 3. Въздухоплавателните средства, вписани в регистъра на друга държава, изпълняват полети във въздушното пространство на Република България само с удостоверение за летателна годност, издадено или признато от упълномощения орган на съответната страна.

 Чл. 4. Удостоверенията за летателна годност на гражданските ВС, вписани в регистъра на Република България, се издават от Гражданската въздухоплавателна администрация.

 Чл. 5. Удостоверението за летателна годност на ВС трябва да бъде винаги на борда му, когато е в полет.

 Раздел II

Категории и предназначения на въздухоплавателните средства

 

 Чл. 6. Всяко гражданско ВС може да бъде класифицирано в една или повече от следните категории:

 1. транспортна категория (пътници);

 2. транспортна категория (карго);

 3. категория авиационна дейност;

 4. категория частен;

 5. категория специална.

 Чл. 7. Категорията (категориите) на ВС трябва да бъде вписана в неговото удостоверение за летателна годност.

 Чл. 8. Въздухоплавателните средства, според категорията в която са класифицирани, могат да извършват полети само за следните предназначения:

 1. транспортна категория (пътници) - за всяко предназначение;

 2. транспортна категория (карго) - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт на пътници;

 3. категория авиационна дейност - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт, посочено в удостоверението за летателна годност;

 4. категория частен - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт или авиационна дейност;

 5. категория специална - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт, изрично посочено в удостоверението за летателна годност, но невключващо превоз на пътници.

 Чл. 9. Не се допуска използването на ВС за други цели, които не съответстват на категорията, вписана в неговото удостоверение за летателна годност.

 Чл. 10. Всяко ВС независимо в коя категория е класифицирано може да бъде използвано за извършване на полети за обучение или проверка на техниката на пилотиране и самолетоводене, ако е пригодено за тази цел.

 Чл. 11. При промяна в предназначението на дадено ВС или даване на специално разрешение за категория специална съответният собственик, владелец или държател трябва да подаде заявление до Гражданска въздухоплавателна администрация за промяна на категорията му и да получи ново удостоверение за летателна годност.

 Раздел III

Норми за летателна годност

 

 Чл. 12. Министърът на транспорта със заповед въвежда в действие националните норми за летателна годност за отделните категории и видове ВС.

 Чл. 13. (1) В националните норми за летателна годност се включват всички изисквания, произтичащи от Анекс 8 към Конвенцията по международна гражданска авиация и Ръководството за летателна годност на ИКАО за съответната категория и вид ВС.

 (2) В националните норми за летателна годност се включват и изискванията, приети от Международната организация по гражданска авиация (ИКАО) за съответната категория и вид ВС.

 Чл. 14. (1) Министърът на транспорта може да въвежда със заповед норми за летателна годност на друга страна, в качеството им на национални норми, след предприемане на съответни действия за изпращане на всички техни изменения и допълнения към тях на (до) Гражданска въздухоплавателна администрация.

 (2) Разпространението на получените изменения и допълнения се извършва от Гражданска въздухоплавателна администрация.

 Чл. 15. (1) Допуска се прилагане на единни норми за летателна годност на базата на междуправителствени съглашения с други страни.

 (2) Процедурите за изменението и допълнението на единните норми за летателна годност се определят в междуправителствените съглашения.

 Чл. 16. Министърът на транспорта издава методика за оценка на съответствието на типа ВС с националните, с въведените в качество на национални или с единните норми за летателна годност....

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл Наредба № 8 от 14.01.1999 г.522.53 KB