Вие сте тук

Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

 

НАРЕДБА

за таксите за използване на летищата за обществено ползване и

за аеронавигационно обслужване в Република България

Приета с ПМС № 280 от 23.12.1998 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.1999 г., в сила от 1.01.1999 г., изм. и доп., бр. 15 от 22.02.2000 г., бр. 9 от 30.01.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 13.07.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 16 от 18.02.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 32 от 20.04.2004 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 71 от 13.08.2004 г., в сила от 13.08.2004 г., изм., бр. 15 от 15.02.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., бр. 22 от 14.03.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 1 от 5.01.2007 г., в сила от 22.12.2006 г., бр. 25 от 23.03.2007 г., изм., бр. 34 от 1.04.2008 г., в сила от 1.01.2008 г.; Решение № 5551 от 14.05.2008 г. на ВАС на РБ - бр. 92 от 24.10.2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 13.04.2010 г., в сила от 13.04.2010 г., изм., бр. 20 от 11.03.2011 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 107 от 31.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 38 от 23.04.2013 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 41 от 16.05.2014 г., изм. и доп., бр. 67 от 12.08.2014 г., в сила от 12.08.2014 г., бр. 45 от 19.06.2015 г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 11 от 9.02.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 21 от 10.03.2017 г., в сила от 1.01.2017 г., изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2017 г., изм., бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 46 от 11.06.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 46 от 19.05.2020 г.

 

Раздел I Общи положения

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) С наредбата се определят редът, размерът и случаите, в които се събират такси за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., доп., бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм., бр. 102 от 2017 г., бр. 46 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 46 от 2020 г. ) С наредбата се определят редът, размерът и случаите, в които се събират таксите по ал. 1 за летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или за летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България, съгласно приложения № 1а, 1б, 1в, 1г и 1д.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Таксите по ал. 2 се определят по методиката съгласно приложение № 1…………………………………..

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon naredba_za_taksite.pdf4.42 MB