Вие сте тук

Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети

The Hague Convention (1970), ратифицирана с Указ № 564 на Президиума на Народното събрание от 1.04.1971 г. - ДВ, бр. 29 от 13.04.1971 г. Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.1972 г. В сила за България от 14.10.1971 г.

Приложения: