Вие сте тук

Спогодба за транзита по международните въздушни линии

подписана в Чикаго на 7.12.1944 г., указ № 285 за присъединяване от 4.04.1968 г. - ДВ, бр. 31 от 19.04.1968 г. обн., ДВ, бр. 39 от 18.05.1971 г. в сила за НР България от 21.09.1970 г.

Приложения: