Вие сте тук

Споразумение за търговията с граждански самолети

Анекс 4(а), ратифицирано със закон, приет от 37-о Народно събрание на 24.10.1996 г. - ДВ, бр. 93 от 1996 г. Издадено от Министерството на търговията и туризма Обн., ДВ, бр. 87 от 29.07.1998 г. В сила от 1.12.1996 г. Приложение 4 към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, включително и Протокола (1986) за изменение и допълнение на приложението към споразумението.

Приложения: