Вие сте тук

СПИСЪК на необходимите документи при ПОДАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕД ГД ГВА ОТ КАНДИДАТ ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

СПИСЪК

на необходимите документи

при

ПОДАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕД ГД ГВА

ОТ КАНДИДАТ ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

 

 1. Заявление (по образец) за извършване на търговски въздушен транспорт /САТ/

 2. Бизнес план за повече от 2 години

 3. Бизнес план за първите 3 месеца опериране без печалба

 4. Описание на предложената експлоатация, включително типа (ВС) и брой на ВС, които ще бъдат експлоатирани (Приложение № 1 към заявлението)

 5. Описание на системата за управление, включително организационната структура (Приложение № 2 към заявлението)

 6. Имената и адресите на ръководните лица, както и доказателства, че притежават необходимата квалификация и професионален опит – Форма 4 (Приложение № 4 към заявлението)

 7. Списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни за всички лица, свързани с експлоатацията на ВС на оператора (Приложение № 3 към заявлението)

 8. Базово летище/площадка както и списък с летищата/площадки, определени за предложените планирани операции и зони за експлоатация за непланирани/нередовни операции (Приложение № 5 към заявлението)

 9. Оценка на риска на базата, на която е съставен СОП (Стандартни оперативни процедури)

 10. Документ за платена такса съгласно Тарифа № 5, за таксите, които се събират в МТ

 11. Застрахователни договори (не по-късно от 30 дни след датата на подаване на заявлението)

 12. Ръководство за управление на организацията/Organization’s Management Manual (ОММ)

 13. Ръководство за експлоатация/Operations Manual (ОМ) Part A, B (за всеки тип/for every type), C & D

 14. Ръководство за управление на безопасността/Safety Management Manual (SMM)

 15. Ръководство за дейността на кабинен екипаж/Cabin Crew Operations Manual (CCOM) (ако е приложимо / if applicable)

 16. Ръководство за наземно обслужване/Ground Handling Manual (GHM)

 17. Списък на минималното оборудване (MEL)

 18. EFB (когато е приложимо)

 19. Описание на организация за управление поддържането на постоянна летателна годност/Continuing Airworthiness Maintenance Exposition (CAME)

 20. Програма за сигурност/Security Program (SP)

 21. План за действие в аварийни ситуации/Emergency Respond Plan (ERP)

 22. Заявление за организация по част М или договор с подизпълнител

 23. Заявление за организация по част 145 или договор с подизпълнител

 24. Договори с подизпълнители за други дейности

 25. Лизингови договори

Специфични одобрения – прилагат се съответните заявления и документи към тях (когато е приложимо).

 

Забележка : Всеки един от внесените документи трябва да съдържа подпис и печат на лицето, определено за управител на оператора.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл spisuk_purvonachalno_sertificirane.docx16.97 KB