Вие сте тук

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване и периферна техника”

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване и периферна техника” в изпълнение на договор № 12-32-9/26.11.2012 г. - „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.