Вие сте тук

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” – бенефициент на Оперативна програма „Административен капацитет”

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" сключи   договор с рег.№ 12-32-9/26.11.2012 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оператвина програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване". Проектът бе представен в открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване по Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна  среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG 051PO002/12/3.2-03.

 

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Резюме на проекта95.32 KB