Вие сте тук

Оповестяване на ценовите оферти

Във връзка с провеждана от ГД ГВА обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърно оборудване и периферна техника” в изпълнение на Договор №12-32-9/26.11.2012 г. - „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", разработване на нови модули и тяхното интегриране в единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, информираме, че оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 08.11.2013г. в 17.00 ч. в зала 207 на сградата на ГД ГВА в района на Летище София, бул. „Брюксел, № 1.