Наредба № 8 от 14.01.1999 г.

за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Наредба № 8 от 14.01.1999 г.

за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Издадена от министъра на транспорта, обн., Д В, бр. 9 от 2.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм., бр. 7 от 24.01.2014 г., изм. и доп., бр. 55 от 12.07.2019 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за класификация на гражданските въздухоплавателни средства (ВС), изискванията за разработване, въвеждане и актуализиране на нормите за летателна годност и за издаване на удостоверения за съответствие на ВС с тези норми.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Изискванията на тази наредба не се прилагат за ВС, по-тежки от въздуха, чиято максимално разрешена излетна маса не превишава 495 кг.

Чл. 2. (1) Въздухоплавателните средства, вписани в регистъра на Република България, изпълняват полети във въздушното пространство на Република България и на която и да е друга държава, ако притежават валидно удостоверение за летателна годност, издадено по реда на тази наредба.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за въздухоплавателно средство, извършващо изпитателен или контролен полет с цел издаване на удостоверение за летателна годност или продължаване срока на валидността му, както и за метеорологичен пилотиран балон (използван изключително за метеорологични цели), безпилотен свободен балон без товар, привързан балон и хвърчило.

Чл. 3. Въздухоплавателните средства, вписани в регистъра на друга държава, изпълняват полети във въздушното пространство на Република България само с удостоверение за летателна годност, издадено или признато от упълномощения орган на съответната страна.

Чл. 4. Удостоверенията за летателна годност на гражданските ВС, вписани в регистъра на Република България, се издават от Гражданската въздухоплавателна администрация.

Чл. 5. Удостоверението за летателна годност на ВС трябва да бъде винаги на борда му, когато е в полет......