Докладване на авиационни събития

Всички ръководители на въздухоплавателни организации и собственици на въздухоплавателни средства, да актуализират системите си за управление на безопасността, като при наблюдение и/или реализиране на авиационно събитие, да се докладва индивидуално или от името на горе изброените субекти, като спазват реда описан по-долу, а именно:

а) при авиационно произшествие, уведомяват незабавно:

Аварийно спасителната група на съответното летище/летателна площадка, когато авиационното произшествие е в района на летището/летателната площадка; или

Ръководителя на полети на радиочестотатана която се поддържа радиовръзка или на телефон +359-2-937-4211 или +359-2-937-4212; и

Национална система на единен европейски номер тел.: 112; и
Координационния център за търсене и спасяване при авиационно произшествие (КЦТСАП) на тел.: +359-2-937-1024 или +359-2-937-1023; и
Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, на телефон: +359-889-601-266 или +359-886-777-998; и

б) при авиационно събитие, което е сериозен инцидент, съгласно приложение №1 от Регламент (ЕС) 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и Приложение №7 от Наредба №13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия, уведомяват незабавно Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, на телефон: +359-889-601-266 или +359-886-777-998

 

Въздухоплавателните организации и собствениците на въздухоплавателни средства, при реализиране на авиационно събитие, независимо от уведомяването по подточка „а“ и „б“, задължително докладват, не по-късно от 72 часа от възникването на събитието, чрез официалната страница на ECCAIRS на адрес:

https://e2.aviationreporting.eu/reporting, като задължително използват/спазват таксономията Accident/Incident Data Reporting (ADREP).

 

Въздухоплавателните организации и собствениците на въздухоплавателни средства, при реализиране на авиационно събитие (имащо отношение към безопасността), са длъжни да извършат първоначален анализ в срок от 30-дни от датата на реализиране на събитието и да го въведат в ECCAIRS на адрес:

https://e2.aviationreporting.eu/reporting

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

При попълване на полетата касаещи описанието на авиационното събитие, когато лицето се затруднява с превода на описанието на английски език, може да се ползва български език, но за полетата които се попълват чрез таксономията следва да се попълват само на английски език.

Наредба 376

Регламент 376