Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари

Номер
02
№ на услугата в Регистър на услугите
1472
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори

Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

Изисквания, процедури, инструкции:

Кандидатът подава заявление (по образец) за извършване на търговски въздушен транспорт /САТ/ не по-късно от 90 дни преди планираната дата за започване на въздухоплавателна дейност.
Неговите документи ще бъдат разглеждани в съответствие с изискванията на Наредба 37 на МТ и бъдещата му оперативна дейност ще бъде оценявана в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година

Необходими документи:

Заявление OPS 01.00 и описаните в него документи

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

10 000,00 лв.
Чл. 125., ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

Срок за предоставяне на услугата:

90 работни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за авиационен оператор (САО)

Приложения
Приложение Размер
ops_01.00_Заявление за САО 238.5 KB
ops_01.01 Приложение 1 към заявление 259 KB
ops_01.02 Приложение 2 към заявление 107.5 KB
ops_01.03 Приложение 3 към заявление 142 KB
ops_01.04 Приложение 4 към заявление 164 KB
ops_01.05 Приложение 5 към заявление 111 KB
ops_01.06 Приложение 6 към заявление 635 KB
ops_01.07 Приложение 7 към заявление 748 KB
ops_01.08 Приложение 8 към заявление 215 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 OPS 02.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за RVSM одобрение 238.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 OPS 03.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за PBN одобрение 182.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 04.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ETOPS одобрение 235.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 15 00 ЗАЯВЛЕНИЕ за FSTD одобрение 297.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 OPS 05.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за LVO одобрение 241 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 OPS 06.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MNPS одобрение 230 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 OPS 07.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за DG одобрение 149 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 OPS 08.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за NVIS одобрение 213.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 OPS 09.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HHO одобрение 220 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 OPS 10.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HEMS одобрение 213.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 OPS 14.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за EFB одобрение 266.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 OPS 16.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за SET_IMC одобрение 206.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 12а OPS 20.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ FRMS 180.5 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 17.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за STEEP APPROACH 195 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 18.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Short Landing одобрение 234 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 OPS 19.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ISA одобрение 245.5 KB