Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти

Номер
05
№ на услугата в Регистър на услугите
2226
Отговорен отдел

Нормативно основание:

За свидетелство за летателна правоспособност на пилот по част FCL:

Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, Глава втора.

Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Приложение I.

За национално свидетелство за любител  пилот на СлВС:

Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.

Изисквания, процедури, инструкции:

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - ATPL

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - CPL (A)

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - CPL (H)

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - PPL

Необходими документи:

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Заявление за определяне на проверяващ за проверка на уменията  и издаване на свидетелство за летателна правоспособност/квалификация за полети по прибори (IR) съгласно PART-FCL

или

Заявление за издаване на национално свидетелство за любител  пилот на СлВС (NPPL(M))

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата

За свидетелство за летателна правоспособност на пилот по част FCL:
40,00 лв.
Чл. 117а, ал.1, т.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

За национално свидетелство за любител  пилот на СлВС:
4,00 лв.
Чл. 117ж, ал.3 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

За свидетелство за летателна правоспособност на пилот по част FCL: 30 дни за Част I на заявлението и след получаване на отчетната форма от проверяващия 30 дни за Част II на заявлението.

За национално свидетелство за любител  пилот на СлВС: 30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за летателна правоспособност