Издаване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на самолети и хеликоптери

Номер
07
№ на услугата в Регистър на услугите
2258
Отговорен отдел

Нормативно основание

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи, Част-66 

Закон за гражданското въздухоплаване, чл. 25

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност"- том II , Част 7

Необходими документи:

1 Заявления EASA Form 19

2 Копие на документ за самоличност

3 Оригинален AML, когато вече има издаден

4 Документи за покриване на базови знания:

- копие от Сертификат за обучение и изпити по всички приложими модули в ООИПТО по Част 147

или

- копие от Диплома за средно и/или висше образование, придружена със Справка за кредитиране и Сертификат за обучение и изпити по всички модули от Справката в ООИПТО по Част 147

5 Документи за прaктически опит

6 Документи за типово обучение

7 Документи за OJT

*при първи тип за катргорията/подкатегорията

8 Документ за платена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

100,00 лв. - първоначално издаване;

25,00 лв. - подновяване;

10,00 лв. - вписване на отметка

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за правоспособност за ТО на ВС - EASA Form 26

Забележка:

По аналогичен начин се предоставя услуга за издаване на национално свидетелство за ТО на ВС съгласно Наредба № 1 от 16.01.2003

 

Приложения
Приложение Размер
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗДАВАНЕ / ИЗМЕНЕНИЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (ЛВТОВС) ПО ЧАСТ 66 377.07 KB
Предварително одобрение на практическо обучение за ВС група 2 и 3 10.33 MB
СПРАВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ НА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ИЛИ ПРИРАВНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ СТАНДАРТА В ДОПЪЛНЕНИЕ 1 КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ ЧАСТ 66 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2042/2003 СЪГЛАСНО ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА КОНВЕРТИРАНЕ И КРЕДИТИРАНЕ 42.3 KB
Заявление за издаване/ вписване на квалификационен клас/ подквалификационен клас/ преиздаване/ подмяна/ замяна/ премахване на ограничения на свидетелство за правоспособност за ТО по Национално законодателство - Наредба № 1 30.45 KB
СПРАВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ КОНВЕРТИРАНЕ / РАЗШИРЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ПО СТАНДАРТА В ДОПЪЛНЕНИЕ 1 КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ ЧАСТ 66 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2042/2003 42.86 KB