Издаване на свидетелство за правоспособност на инженерно-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

Номер
13
№ на услугата в Регистър на услугите
388
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. на МТС за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (изм. и доп., бр. 110 от 29.12.2020 г.)

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник ННО, Процедура № 7

Необходими документи:

1. Заявление за СП ATSEPL по образец -Приложение № 1 към Процедура № 7, Наръчник ННО;
2. Документи, доказващи съответствие с изискванията на чл. 400 на Наредба № 1
3. Декларация по ЗЗЛД
4. Документ за внесена държавна такса

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
40,00 лв

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство

Приложения
Приложение Размер
Заявление за СП ATSEPL 30.61 KB