Издаване на свидетелство за експлоатационна годност на автоматизираните системи за УВД

Номер
16
№ на услугата в Регистър на услугите
622
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба №141/МТС/2002 за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник ННО- процедура 09

Необходими документи:

Заявление, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи. Прилагат се всички документи описани в Наредба № 141/2002

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

Няма

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Удостоверение